Vilkår

Leverandørens salgsvilkår

Avtalen
Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle salg fra HTS Packline AS til næringsdrivende (B2B), såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. Kjøpsloven gjelder der annet ikke er avtalt. Betingelsene gjelder for alle typer kjøp, herunder kjøp på nett, ved fysisk oppmøte på vårt kontor/lager, pr telefon, ved e-post el., selv om det her vises til packline.no/B2B.
Selger
Selger er HTS Packline AS, org.nr. 935 908 442, og med forretningsadresse Kobbervikdalen 95, 3036 Drammen.
Kunde
Disse betingelser gjelder for alle kjøp gjort av norske bedrifter med organisasjons­nummer i Brønnøysund registrene, og utenlandske bedrifter med tilsvarende registrering i sin hjemstat, og er derav betegnet som et B2B kjøp.
Avtaleinngåelse
Kunden aksepterer disse salgsbetingelser ved å aktivt gjennomføre salgsprosessen og fullføre en ordre på packline.no/B2B.
HTS Packline AS forbeholder seg retten til å annullere ordren dersom den ikke tilfredsstiller formalia krav, eksempelvis, men ikke begrenset til: kredittvurdering, uoppgjorte fakturaer eller annet vesentlig mislighold
 
Produktinformasjon
All produktinformasjon og data som finnes relatert til de ulike produktene kan bli endret/justert uten særlig skriftlig varsel. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen og åpenbare feil i pris. HTS Packline AS har ikke ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre ulemper Kunden måtte ha som følge av slike feil.
Levering
Levering skjer ex works Kobbervikdalen såfremt det ikke foreligger en skriftlig avtale om annet. Levering har skjedd og risikoen går over til kjøperen når varen leveres fraktfører.
Når kjøper henter salgsgjenstanden anses den levert når den er kommet i kjøperens besittelse til avtalt tid til avtalt sted. I tilfeller der salgsgjenstanden skal fraktes av transportør anses salgsgjenstanden å være i kjøpers besittelse når den er kommet i transportørs besittelse. Kjøper har dermed risikoen fra det øyeblikket varen er hentet av kjøper eller transportør til avtalt tid og på avtalt sted, og kjøper har risikoen for transporten, uavhengig av om det er selger eller kjøper som arrangerer transporten av salgsgjenstanden. Transport bekostes av kjøper.
Pris
Selger forbeholder seg retten til å endre priser på nettsidene uten foregående varsel. Pris som produktet hadde ved avtaleinngåelse, er gjeldende mellom Partene.
Betaling
HTS Packline AS sine kunder med/uten rammeavtale mottar normalt faktura fra HTS Packline AS. Dersom ikke annet er avtalt gjelder standard betalingsvilkår, 15 dager.  
Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.
Forsendelse
Varer sendes normalt samme virkedag og senest påfølgende virkedag. Unntak kan gjelde i sesonger med ekstraordinær ordretilgang, eller ved produkter som krever programmeringsressurser.
Selger oppgir normalt lagerbeholdning på sine nettsider. Eventuelle feil og økonomisk tap eller ulempe kunden måtte ha av slik feil, erstattes ikke.
 
Salgspant – Eiendomsrett
HTS Packline AS forbeholder seg salgspant i solgte produkter, jfr. pantelovens § 3-14 flg.
Reklamasjon
Eventuelle mangler eller transport skader skal påberopes skriftlig via nettside, epost eller brev senest innen 3 dager fra leveringstidspunktet.
Feil på produkter rettes i henhold til produsentens retningslinjer og i det tidsrom produktet har såkalt fabrikkgaranti. Dette gjelder så lenge det ikke er kjøpt utvidet garanti eller skriftlig avtalt andre betingelser mellom partene. Reklamasjoner skal sendes skriftlig via nettside, epost eller brev.
Ved vesentlig mangel kan Kunden heve kjøpet. Ansvarsbegrensningene i disse vilkårene gjelder fullt ut for eventuelle erstatningskrav i den sammenheng.
Retur
All retur skal avklares i forkant av forsendelse. Returnerte varer skal alltid inneholde referanse, årsak og tydelig merking av avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon.

Retur av varer som er feilbestilte varer (ikke-defekte varer), krediteres med dagens verdi minus et gebyr på minimum kr. 400,- eks. mva. per ordre. Dette gjelder kun dersom varen er uåpnet og salgbar som ny.
I situasjoner hvor Kunden har returnert en vare som ikke kan selges som ny, vil HTS Packline AS avkorte krediteringen med minimum 20% for å dekke vårt tap på produktet ved videresalg.
Erstatningsansvar
HTS Packline AS fraskriver seg alt ansvar for ethvert økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Vi påtar oss således intet ansvar for produksjonstap eller skade på person eller gods eller tap av fortjeneste. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor HTS Packline AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil det økonomiske ansvar være begrenset til fakturaverdi av gjeldende produkt.
Produktansvar
Hvis solgt vare volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er HTS Packline AS erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.
Tvister
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses selgers herredsrett som vedtatt verneting.
 
Force majeure

Force majeure gir ikke kjøperen rett til å heve kjøpet. Eventuell forskyvning av leveringstiden på grunn av force majeure gir ikke kjøperen rett til erstatning. Force majeure Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpslovens § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren eller det verk som er valgt til å forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverandører spesielt. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av selgeren forutsatte transportmåte eller -vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestrik